به نام خدای علیم حال سؤالی که پیش می آید این مطلب بروید